server_time=7/15/2024 8:40:14 PM&hash_value=HLez6GQvPl6XAU/PHC/ufA==&validminutes=1&strm_len=30