server_time=4/14/2024 8:18:43 PM&hash_value=MbHTGCGnQwEOJQlkfEA9iA==&validminutes=1&strm_len=30